InventeringarKungsörn Sverige har genom sina länsgrupper utfört inventeringar under decennier. Länsstyrelserna har dock det yttersta ansvaret för att inventering av kungsörn i respektive län utförs. Det är betydelsefullt att det är kontinuitet av inventerare samt att inventeringens upplägg och resultat kvalitétsäkras. Naturhistoriska Riksmuseet är nationell koordinator för kungsörnsinventeringen. Mer information om inventeringsmetodik finns att laddas ner som pdf-filer nedan.

Resultatet för det senaste året 2022 hittar du här.
Resultat av inventeringen av kungsörn 2022

Kungsörnen inventeras årligen för att kontrollera beståndsutvecklingen och häckningsresultat. Visionen är att kungsörn ska finnas i hela Sverige, utvecklas ostört av människan och ha gynnsam bevarande status.

Ett kortsiktigt mål är att kungsörnsbeståndet ska uppgå till minst 650 etablerade par senast 2015 och att utbredningsområdet ska var minst det samma som 2011. På lång sikt ska populationen uppgå till minst 1500 etablerade par senast år 2060. Idag lyckas mellan 88 och 235 par med häckningen årligen vilket motsvarar som mest 40 procent av paren. Andelen lyckade häckningar ska öka till minst 50 procent till och med perioden 2025 – 2030.

Kungsörnen bedöms idag inte ha en långsiktig livskraftig population i Sverige.

Inventeringsvägledning för bl.a. tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enl. Miljöbalken (Kungsörn Sverige)
Rapport - Effektivitet spelflyktsinventering
Åldersbestämning av kungsörn
Inventeringsmetodik (från åtgärdsprogrammet)
Populationsbegrepp (från åtgärdsprogrammet)
Inventeringskriterier för Sverige, Finland och Norge fastställda 2004
Rapporteringsmall (från åtgärdsprogrammet)
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av de stora rovdjuren och kungsörn
Naturvårdsverket - instruktion för fastställande av besatta revir och häckningar
Naturvårdsverket - Spelflyktsinventering och sommarkontroll
Naturhistoriska Riksmuseet. Inventeringsarbete kungsörn

KungsörnSverige logga Slutgilt